Direct inschrijven voor Nanny-Opvang?

Maakt gebruik van ons online inschrijfformulier!

Hoe werkt nanny-opvang of gastouderopvang aan huis?

Aanmeldprocedure

 1. Nadat u zich heeft aan gemeld via het aanmeldformulier nemen wij contact met u op. Dit kan telefonisch of per e-mail. Bij de intake inventariseren wij uw wensen, zodat wij op zoek kunnen gaan naar een geschikte nanny.
 2. Be Kind Gastouderservice zorgt ervoor dat de nanny aan de kwaliteitseisen voldoet. Mede hierdoor komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
 3. Wij stellen een nanny aan u voor. Als er een “match” is dan zal er een koppelingsgesprek plaatsvinden met Be Kind Gastouderservice en de nanny op de locatie waar de opvang plaatsvindt. Tijdens het koppelingsgesprek worden de contracten besproken, administratieve zaken afgehandeld, waaronder het doorlopen van de risico-inventarisatie en bijzonderheden m.b.t. de opvang van uw gezin besproken.
 4. Be Kind zal de factuur versturen voor de verschuldigde leges van de gemeente aan de ouders. Indien de betreffende gemeente geen leges heft, wordt er geen factuur verstuurd. Be Kind zal bij de gemeente informeren naar de hoogte van de leges. Leges zijn de kosten voor registratie van de nanny in het Landelijk Register Kinderopvang.
 5. Be Kind zal de aanvraag indienen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK). Op moment van aanvraag tot registratie kan 10 weken in beslag nemen. Nadat de registratie is voltooid, mag de opvang van start gaan. Vanaf de registratie heeft u recht op kinderkinderopvangtoeslag.
 6. De registratie in LRK is verbonden aan uw huisadres en aan de nanny. Het LRK nummer is dus niet overdraagbaar.
 7. Na twee maanden zal er een evaluatie zijn over uw ervaringen met uw nanny en Be Kind Gastouderservice. Deze evaluatie zal jaarlijks herhaald worden.
 8. Mocht er ondanks alle goede zorgen een klacht zijn waar u met ons niet uitkomt dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang te Den Haag.

In ons pedagogisch beleidsplan staat omschreven welke visie wij hebben over opvoeding en verzorging van onze kinderen

Begeleiding via Be Kind Gastouderservice

Be Kind is nauw betrokken bij de bemiddeling, begeleiding en opvang door de nanny;

 • Persoonlijke selectie van de meest geschikte, betrokken én gekwalificeerde nanny ’s.
 • Controle en begeleiding van de nanny om aan alle wettelijke eisen te voldoen.
 • Opleiding en bijscholing van de nanny.
 • Afhandeling van alle administratieve  zaken, contracten en betalingen.
 • Uitvoering en samenstelling over de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie Veiligheid en gezondheid in de opvangwoning.
 • Registratie van de nanny in het landelijk register.
 • Regelen van vervangende opvang wanneer de nanny ziek of verhinderd is (geen garantie). Opvang kan bij een gastouder thuis plaatsvinden. De kosten van de vervangende nanny komen voor toeslag in aanmerking.
 • Voortgangs- en evaluatiegesprekken.
 • Huisbezoeken ten tijde de opvang van de nanny.
 • Actueel houden van wetregelgeving in de kinderopvang via o.a. de nieuwsbrief.
 • Bemiddeling en begeleiding mocht de opvang (even) niet naar wens verlopen.

Gastouderopvang aan huis ‘nanny’

Voor gastouders die kinderen opvangen in het huis van de ouder/verzorger gelden andere regels dan voor gastouders die kinderen in hun eigen huis opvangen. Graag informeren wij u over deze regeling. De informatie die wij u hier geven is niet uitputtend en kan gewijzigd worden, door bijvoorbeeld veranderingen in wetgeving. Voor de duidelijkheid spreken wij hier van ‘nanny-opvang’ en noemen wij de gastouder aan huis ‘nanny’.  

Kosten

Het uurtarief voor een nanny, exclusief bureaukosten liggen doorgaans tussen de  € 16 en € 20,00 per uur, afhankelijk van de ervaring, leeftijd en opleiding van de nanny. De bureaukosten bedragen additioneel € 125,- per maand bij èèn nanny.

Bij een registratie wordt een gastouder/ nanny op ieder (nieuw) adres waar zij werkt aangemeld bij de gemeente. Zo krijgt ieder opvangadres een uniek registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit registratienummer is nodig om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Een registratie volgt na een positieve inspectie door de GGD. De GGD mag hiervoor 10 weken de tijd nemen, wat betekend dat het na een koppeling tussen ouder en nanny nog 10 weken kan duren voordat de ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag.  

Bijkomende kosten

Sinds 1 januari 2012 vordert de gemeente Amsterdam leges (dit verschilt per gemeente) voor de registratie van een nanny op het adres van een vraagouder. De leges bedragen, momenteel in Amsterdam, jaar 2022,  € 493,80 per nieuwe registratie, bij meerdere nanny’s op een adres kunnen meer leges in rekening gebracht worden. Deze leges per nanny-registratie worden vooraf doorberekend aan de ouder(s). Be Kind brengt naast het uurtarief geen aanmeldings- of bemiddelingskosten in rekening. 

Regelgeving rondom de regeling ‘dienstverlening aan huis’

De nanny werkt vaak met een contract ‘dienstverlening aan huis’ maar zij kan ook werken met een ‘opdracht van overeenkomst’.

De regeling ‘dienstverlening aan huis houdt het volgende in;

 • De ouder/verzorger is in deze regeling de werkgever; 
 • De gastouder is de werknemer;  de nanny mag maximaal drie dagen per week op het adres van het gezin werkzaam zijn, ongeacht het aantal uren per dag. Let op: de ene week 2 dagen en de andere week 4 dagen is niet toegestaan.
 • De nanny ontvangt per uur minimaal het dan geldende bruto minimumuurloon, vermeerdert met 8 % vakantietoeslag.
 • De nanny heeft recht op 4 doorbetaalde vakantieweken per jaar.
 • Het uurtarief is een bruto bedrag waar de nanny zelf 1x per jaar aangifte van moet doen bij de belastingdienst. Zij doet er dus goed aan om maandelijks een bedrag opzij te zetten.
 • De ouder betaalt geen afdracht loonbelasting en premies werknemersverzekering voor de gastouder; 
 • Bij ziekte van  de nanny heeft de nanny recht op loondoorbetaling door de ouders voor maximaal 6 weken met uitzondering van de eerste 2 ziektedagen. Dit ziektegeld is minimaal het minimumloon dat van toepassing is, of tenminste 70% van het laatstverdiende loon op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie maanden voorafgaand aan de ziekte periode;
 • Tijdens ziekte van de nanny hebben de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag indien er geen opvang heeft plaatsgevonden; 
 • Omdat de ouders geen sociale premies voor de nanny afdragen bouwt zij geen pensioen op en heeft zij geen recht op een ziektewet uitkering (na 6 weken)WW, WIA of WAO. Als gastouder/ nanny kunt je bij het UWV vrijwillig verzekeren tegen deze risico’s. De kosten hiervoor kun je als nanny aftrekken van de belasting.
 • Omdat je als nanny onder het contract dienstverlening aan huis maximaal 3 dagen per week in één gezin werkt kan de nanny bij zwangerschap 16 weken lang een uitkering van het UWV krijgen onder ZEZ-regeling.
 • Nanny en vraagouder stemmen onderling de eventuele vergoeding voor reiskosten af.
 • De eerste verantwoordelijkheid van de nanny zijn de kinderen. Daarnaast mag je als ouders een nanny vragen licht huishoudelijk werk te doen, zolang dit niet ten koste gaat van de zorg voor de kinderen. Dit betekent opvangomgeving schoon, veilig en netjes houden of een kleine boodschap regelen. Je kunt de nanny niet vragen zwaar huishoudelijk werk te doen, zoals ramen lappen, de strijk te doen of grote boodschappen te halen, zonder dat dit expliciet is besproken en in het uurtarief is meegewogen. 
 • De ouders kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand;
 • Er geldt een proeftermijn van 1 maand; Erkende feestdagen die op werkdagen van de gastouder vallen worden doorbetaald aan de gastouder;
 •  De woning van de ouder/verzorger moet voldoen aan de actuele veiligheid- en hygiëneaspecten die door middel van de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RIE) door het Gastouderbureau wordt getoetst in het bijzijn van de gastouder; 
 • De gastouder dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);

Regelgeving rondom ‘opdracht van overeenkomst’

Kort gezegd hoeft de ouder bij een ‘opdracht van overeenkomst’ géén vakantiegeld of ziektegeld te betalen. Bij ‘dienstverlening aan huis’ is dat wel van toepassing. Let wel: vakantiegeld voor als de nanny op vakantie gaat. Bij vakantie van de ouders zelf, indien de nanny beschikbaar is voor haar opvangdiensten, wordt wél doorbetaald.

 • De nanny heeft géén recht op 4 doorbetaalde vakantieweken per jaar.
 • Het uurtarief is een bruto bedrag waar de nanny zelf 1x per jaar aangifte van moet doen bij de belastingdienst. Zij doet er dus goed aan om maandelijks een bedrag opzij te zetten.
 • De ouder betaalt geen afdracht loonbelasting en premies werknemersverzekering voor de gastouder.
 • Bij ziekte van de nanny heeft de nanny géén recht op loondoorbetaling.
 • Tijdens ziekte van de nanny hebben de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag indien er geen opvang heeft plaatsgevonden.
 • Omdat de ouders geen sociale premies voor de nanny afdragen bouwt zij geen pensioen op en heeft zij geen recht op een ziektewet uitkering (na 6 weken)WW, WIA of WAO. Als gastouder/ nanny kunt je bij het UWV vrijwillig verzekeren tegen deze risico’s. De kosten hiervoor kun je als nanny aftrekken van de belasting.
 • Nanny en vraagouder stemmen onderling de eventuele vergoeding voor reiskosten af.
 • De eerste verantwoordelijkheid van de nanny zijn de kinderen. Daarnaast mag je als ouders een nanny vragen licht huishoudelijk werk te doen, zolang dit niet ten koste gaat van de zorg voor de kinderen. Dit betekent opvangomgeving schoon, veilig en netjes houden of een kleine boodschap regelen. Je kunt de nanny niet vragen zwaar huishoudelijk werk te doen, zoals ramen lappen, de strijk te doen of grote boodschappen te halen, zonder dat dit expliciet is besproken en in het uurtarief is meegewogen. 
 • De ouders kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 • Er geldt een proeftermijn van 1 maand; Erkende feestdagen die op werkdagen van de gastouder vallen worden doorbetaald aan de gastouder.
 • De woning van de ouder/verzorger moet voldoen aan de actuele veiligheid- en hygiëneaspecten die door middel van de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RIE) door het Gastouderbureau wordt getoetst in het bijzijn van de gastouder; 
 • De gastouder dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!